“Англи хэлээр хялбаршуулсан ном уншигчдын өдөр” арга хэмжээг Монголд анх удаа зохион байгууллаа.
Лингорс ХХК, Монголын Хил Хязгааргүй Уншигч Багш нарын холбоо, Монголын Хил Хязгааргүй Уншигчдын холбоо хамтран “Англи
×